Procedura zwrotu

§1
 Prawo odstąpienia od umowy

 • Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt autorski z nadrukiem/tłoczeniem.

  • wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego  indywidualizowanych potrzeb (np. produkty drukowane z indywidualnym projektem klienta).

  • jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

 • Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. bądź drogą mailową na adres: biuro@jotan.pl

 • Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 • Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

 • W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

 • Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

   

  §2 
Reklamacje

  • W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien po wcześniejszych ustaleniach odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:
 ul. Strzelców Bytomskich 49 40-308 Katowice

  • Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

  • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw (do Polski lub do tego samego kraju jaki był podany przy składaniu zamówienia przez Klienta/Przedsiębiorcę) ponosi Sklep. Sklep nie ponosi kosztów dostawy do innego kraju niż tego do którego było wysyłane właściwe zamówienie do Klienta/Przedsiębiorcę.

  • W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru.

  • Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu:

   • wymiany towaru na nowy;

   • naprawy towaru;

   • obniżenia ceny;

  • Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.
 Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

   • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

   • charakter wady – istotna czy nieistotna;

   • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

  • Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji.

  • Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

 

up
catalog